Privacy policy

LEES HIER HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

Geüpdatet op 23-10-2019

Conform de nieuwe GDPR wetgeving van 25 mei 2018 informeren wij als bedrijf dat gevestigd is in de EU u als EU burger duidelijk en transparant dat wij persoonsgegevens via onze website verzamelen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze website verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Hebt u vragen hieromtrent, dan kunt ons bereiken via piper.alvyn@gmail.com.

1. PARTIJEN EN VOORWERP

Doedelzakspeler.be (hierna “Doedelzakspeler.be” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Toleindestraat 172
9080 LOCHRISTI
KBO/BTW: BE 0831.096.394
E-Mail: piper.alvyn@gmail.com
Telefoon: +32 475 51 56 64

DOEDELZAKSPELER.BE stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.DOEDELZAKSPELER.be, (hierna de “Site”), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door DOEDELZAKSPELER.BE.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

Als zodanig bepaalt DOEDELZAKSPELER.BE alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. DOEDELZAKSPELER.BE verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening”).

DOEDELZAKSPELER.BE is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). In voorkomend geval, verbindt DOEDELZAKSPELER.BE zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door DOEDELZAKSPELER.BE, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van DOEDELZAKSPELER.BE opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door DOEDELZAKSPELER.BE, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:

 • indienen van een (offerte-)aanvraag
 • het gebruik van cookies

 

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:

 • Om uw (offerte-)aanvraag af te kunnen handelen nadat u het formulier hebt ingevuld
 • Om u de opgemaakte offerte per e-mail te kunnen toesturen.
 • Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen in het kader van uw (offerte-)aanvraag.

 

Aangezien we geen persoonlijke gegevens over minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen verzamelen, is het gebruik van onze formulieren door hen niet toegestaan, tenzij hun ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

4. PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat DOEDELZAKSPELER.BE verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Locatie van de gebruiker of IP-adres

 

5. TOESTEMMING

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKERS

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan: 5 jaar

7. ONTVANGERS VAN GEGEVENS EN OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: piper.alvyn@gmail.com

A. RECHT VAN TOEGANG

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert DOEDELZAKSPELER.BE het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

B. RECHT OP RECTIFICATIE

DOEDELZAKSPELER.BE garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd.

C. RECHT OP UITWISSING

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

D. RECHT OM DE VERWERKING TE BEPERKEN

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

E. RECHT OP GEGEVENSPORTABILITEIT

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van DOEDELZAKSPELER.BE hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

F. RECHT VAN VERZET EN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door DOEDELZAKSPELER.BE. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal DOEDELZAKSPELER.BE geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

G. KLACHTRECHT

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door DOEDELZAKSPELER.BE aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. COOKIES

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

 

10. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

DOEDELZAKSPELER.BE behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van DOEDELZAKSPELER.BE.

12. BIJKOMENDE INFORMATIE

HOE WE UW GEGEVENS BESCHERMEN

Aangezien u de moeite hebt genomen om deze Privacyverklaring te lezen, toont u uw bezorgdheid over hoe veilig uw persoonsgegevens door ons worden opgeslagen. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via piper.alvyn@gmail.com.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze hosting provider die de servers beheert waarop onze website staat, is volledig GDPR compliant.
 • Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kunt u zien linksboven in de adresbalk als ‘https’ en het (groene) hangslotje.

 

DE PROCEDURES DIE WE HEBBEN IN GEVAL VAN EEN GEGEVENSINBREUK

Wanneer een gegevensinbreuk door ons wordt vastgesteld, houden wij er ons aan elk datalek binnen de 72 uur te melden aan de privacycommissie, tenzij de integriteit van de verzamelde gegevens niet in gevaar is.

Geüpdatet op 23.10. 2019

Conform de nieuwe GDPR wetgeving van 25 mei 2018 informeren wij als bedrijf dat gevestigd is in de EU u als EU burger duidelijk en transparant dat wij persoonsgegevens via onze website verzamelen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze website verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Hebt u vragen hieromtrent, dan kunt ons bereiken via piper.alvyn@gmail.com.